Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมความร่วมมือด้านปศุสัตว์กับ ปศุสัตว์เขต 5
             วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดี และคณาจารย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมความร่วมมือด้านปศุสัตว์กับ นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย นายวิจิตร จิตอารี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย คำดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นางสาวณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และนางสาวรินรดา แสงจันทร์ทิพย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเลี้ยงสุกรรายย่อยให้ปลอดโรค การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ให้เหมาะกับพื้นที่ การหาแหล่งพันธุ์สุกรที่ปลอดโรคสนับสนุน พร้อมทั้งยกระดับและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าประจำท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และในด้านปศุสัตว์อินทรีย์ นอกจากการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์แล้ว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือเพื่อผลักดันให้สร้างปศุสัตว์อินทรีย์โดยใช้โมเดลที่เหมาะสม พร้อมหาตลาดเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้า เน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่เขต 5 ได้แก่ โคนม, โคเนื้อ, สุกร, สัตว์ปีกและปศุสัตว์อินทรีย์