Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก
             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 61 คน เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อฝึกประสบการณ์ และทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้