Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธา ทองสุก ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การผลิตอาหารสัตว์ในระดับอุตสาหกรรม” ให้แก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ในช่วงเช้า และช่วงบ่ายได้สาธิตการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือในโรงงานอาหารสัตว์ของคณะสัตวศาสตร์ฯ ด้วย