Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานประกวดไก่แจ้สวยงาม
             วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มไก่แจ้อิสระชียงใหม่ จัดแข่งขันการประกวดไก่แจ้สวยงาม ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในวงการเลี้ยงไก่แจ้สวยงาม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ทั้งนี้มีไก่เข้าร่วมแข่งขันจากภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งสิ้น 123 ตัว