Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี