Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบใบประกาศบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
             วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย สายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน (อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์), สายวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัฒกรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง), สายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์), สายวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น)