Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เดินทางไปปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley
             วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางไปปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการยกระดับการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์ฟ้าหลวงเข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกมูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรม Northern Thailand food Valley โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับคณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ดำ อำเภอไชยปราการ, ธิชพล ฟาร์ม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ ฟาร์มสุข (Farm Suk) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย