Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมในโครงการโคบาลอาสารักษาวัวลัมปีสกิน 7-9 ธันวาคม 2564
             วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ และอ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ ได้รับความร่วมมือกับคุณรินจง เฉลิมสิริวรสาร ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคและผลิตอาหารโคคุณภาพครบวงจร จ.ขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) โดยมีคุณเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการอบรมในหัวข้อ "การคัดเลือกพันธุกรรมพ่อโคเนื้อเพื่อผลิตโคเนื้อผสมเชิงพานิชย์ในชุมชน" วิทยากรโดย อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ และหัวข้อ “การคำรวณสูตรอาหารโคเนื้อเชิงพานิชย์ในชุมชน” วิทยากรโดย ดร.อานนท์ ปะเสระกัง โดยจะอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคจำนวน 35 คน ณ ฟาร์ม SP8 Ranch Brahman Breeder ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น