Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสนใจในสายงานด้านปศุสัตว์
             วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับพนักงานเจ้าหน้าที่ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ซึ่งได้เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความสนใจในสายงานด้านปศุสัตว์ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งนักสัตวบาล ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้