Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมถ่ายทอดแผน ประจำปีงบประมาณ 2566
             วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรม ภายใต้โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ณ หJองประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี