Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2562
             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ชี้แจงแผนการเรียนการสอนการ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การทำวิทยานิพนธ์ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี