Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาภายในบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และนักวิชาการสัตวบาล(นายกิตติพงษ์ ทิพยะ, นายอภิชาติ หมั่นวิชา และนายครรชิต ชมภูพันธ์) นำทีมนักศึกษาสัตวศาสตร์จิตอาสา (นายธนณัฏฐ์ สุขนาค, นายธนัญชัย บุญสมศรี, นายจรัญ เลี่ยมทา, นายจิตติภัทร สเทพากุล, นายไวทยา ช้างอาจ, นายสดุดี ผ่องใส, นายอนุภาพ ชัยสุวรรณ, นายบุญฤษดิ์ หลายแขวง, นายกฤษฎา ปลื้มสุด, นายพันธวัช มาที และนายอัษศราวุธ สุวรรณเทศ) ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในช่วงการฝึกซ้อมการรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2565