Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
Focus group Animal welfare
             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์, อ.ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ และ อ.ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมหารือในโครงการวิจัยทำ Focus group Animal welfare กับผู้ประสานงานโครงการจาก University of Queensland, Australia และ รศ.สุภร กตเวทิน อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโรงฆ่าสุกรและ/หรือสัตว์ปีกใน 3 พื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1208 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี