Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ
             ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าศึกษาดูงานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 4 คน (เจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. จำนวน 2 คน และนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 2 คน) โดยมี ผศ.ไพโรจน์ ศิลมั่น อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการประจำฟาร์ม เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้