Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 9 มีนาคม 2558 คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ ฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมี ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ