Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภร กตเวทิน เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และในหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และ รศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน