Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิทยาศาสตร์”
             วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิทยาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยาย ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “จรรยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นวิทยากร, การเสวนาเรื่อง “การดำเนินโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลองเพื่อวิทยาศาสตร์”, การบรรยายเรื่อง “การยื่นขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อการเรียนการสอน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นวิทยากร