Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบใบประกาศบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562
             วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ข้าราชการ (ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางจิราพรรณ เคหา) ลูกจ้างประจำ (นายจรัญ ภิรักษ์) พนักราชการ (นายดวงจันทร์ จอมจันทร์) พนักงานส่วนงาน (นางสาวสุทธิพร ฟังเย็น) ลูกจ้างจ้างเหมา (นายสมพร ปาวิน และ นายพุฒิพงศ์ คำเฟย) ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี