Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ โครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 3
             วันที่ 2-3 เมษายน 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ , นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, คณะบริหารธุรกิจ และทีมงานนักศึกษาทั้ง 3 คณะฯ ร่วมกันจัดทำโครงการยุวชนอาสา กิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่และปลาในชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อสร้างความมั่นคงของอาหารโปรตีนในท้องถิ่น ณ หมู่บ้านตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตามผลจากการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่, สภาพของน้ำในบ่อปลา รวมถึงมอบพันธุ์ไก่ไข่, ปลา, อาหาร อบรมการทำอาหารสัตว์และการการจัดทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น