Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รับเชิญเข้าปรึกษาหารือ ซักซ้อมขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ การดำเนินการ พัฒนาชุมชนนวัตกรรมทางพันธุกรรมและทำฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการผลิตเนื้อโคพรีเมี่ยมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
             อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับหนังสือเชิญจากสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ ให้เข้าร่วมปรึกษาหารือ ซักซ้อมขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ การดำเนินการ พัฒนาชุมชนนวัตกรรมทางพันธุกรรมและทำฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการผลิตเนื้อโคพรีเมี่ยมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ และลงพื้นที่เพื่อทำการสังเคราะห์ประเด็นปัญหาและโจทย์วิจัยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2565