Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร”
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ ในงานตามรอยพ่อ “กษัตริย์เกษตร” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้