Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
             วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี