Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เสวนาวิชาการโคนม58.JPG
             วันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการด้าน โคนมและโคเนื้อ เรื่อง “ทิศทางพัฒนาการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อในประเทศไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและโคเนื้อ นักศึกษาสาขาโคนมและโคเนื้อ บุคลากรและคณาจารย์ของคณะฯ ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของทิศทางพัฒนาการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อในประเทศไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, อาจารย์สัมฤทธิ์ อินเฉลียว นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน, คุณสุวัฒน์ มิตราช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จ.ขอนแก่น, คุณกิตติพัทธ์ เทียบประทานพร อุปนายกสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบีฟ จำกัด (วษท.ราชบุรี) และ อาจารย์วิเชียร์ ผลวัฒนสุข รองประธานชมรมนมสร้างชาติ เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมี ดร.ดำรง ลีนานุรักษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา