Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
             วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดยมี ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จรรยาบรรณนักวิจัยและจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”, อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ บรรยายในหัวข้อ “การยื่นขอใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และเพื่อการเรียนการสอน, ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ “การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแปลผลหลังการวิเคราะห์ทางสถิติแบบต่าง ๆ” และเสวนาเรื่อง “การดำเนินโครงการที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดย รศ.น.สพ.ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล, อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียติศิริ และ อ.ดร.นิสรา กิจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยฯ 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้