Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมบรรยาย โครงการ “การส่งเสริมการผลิตโคขาวลำพูนของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือตอนบน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้อาหารอัดก้อนโปรตีนสูงทำมือ”
             ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง หัวหน้าโครงการ “การส่งเสริมการผลิตโคขาวลำพูนของเกษตรกรรายย่อยในเขตภาคเหนือตอนบน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้อาหารอัดก้อนโปรตีนสูงทำมือ” ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมโครงการการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการผลิตโคขาวลำพูน และโคพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมบรรยาย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร นายอภิชาติ หมั่นวิชา และวิทยากรจากภายนอก ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร กุนัน รองศาสตราจารย์ ดร.นิราวรรณ กุนัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ และคุณอยุธ ไชยยอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ดร.เทียม เครือสหพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 ราย