Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
             วันที่ 5 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดยมี สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จรรยาบรรณนักวิจัย จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์” และ ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา รองผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก(VPHCAP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวางแผนการทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” และหัวข้อ “ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้สถิติเพื่อการวางแผนการทดลองและการแปลผล” ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยฯ 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ