Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 8 มิกุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565 ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำโดยอาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี