Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ถวายรายงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ
             วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
พร้อมคณะฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานการส่งเสริมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ในเขตพื้นที่บ้านโคกไทรและบ้านโคกไทรงาม
ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ พร้อมทั้ง ได้นำไก่กระดูกดำอายุประมาณ 2.5 เดือน จำนวน 1,650 ตัว มาเตรียมพร้อมในพื้นที่ เพื่อให้พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับเกษตรกร