Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
             วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา อาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.พิสุทธิ์ เนียมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมวิพากษ์หลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี