Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีทักษะในการเขียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านสัตวศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รูปแบบการเขียนบทความวิชาการและบทความงานวิจัยทางด้านสัตวศาสตร์”, “การเตรียมสไลด์และนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ”, “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีค่า impact factor” และ “การฝึกปฏิบัติเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ” ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี