Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The reason why humans became the highest animals with advanced culture” และหัวข้อ “The intestinal morphology and animal science study”
             ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ครั้งที่1 ให้กับนักศึกษาของคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Koh-en Yamauchi จากประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The reason why humans became the highest animals with advanced culture” และหัวข้อ “The intestinal morphology and animal science study”ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี