Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมหารือกิจกรรมต่อเนื่อง MOA ร่วมกับ หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด
             ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคุณสัญญา สุภาพพรชัย กรรมผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โซนบี ในการนี้ได้มีการหารือกิจกรรมต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ได้แก่ โครงการทดสอบสมรรถนะการผลิต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อโค และการทดสอบสมรรถนะพันธุ์สุกร โดยคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจานนท์ และอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการงานฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรชัยอินเตอร์เทรด เพื่อให้สามารถดำเนินงานกิจกรรมต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นให้สำเร็จลุล่วงต่อไป