Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
             วันที่ 7 สิงหาคม 2562 บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา และสัตวแพทย์หญิงชลัชวรรณ แสนเสมอ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้สถิติในการวางแผนและวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์”, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "จรรยาบรรณนักวิจัย และจรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์", อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การยื่นขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แลเพื่อการเรียนการสอน" พร้อมทั้งมีการเสวนาเรื่อง "การดำเนินโครงการที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้