Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัมมนาปศุสัตว์อินทรีย์
             วันที่ 4 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาปศุสัตว์อินทรีย์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธานี ภาคอุทัย เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โอกาสเกษตรกรไทยกับปศุสัตว์อินทรีย์” , ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม หัวหน้าโครงการอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์”, คุณเผด็จ เลิศปริสัญญู ตัวแทนด้านการปลูกข้าวโพดอินทรีย์, คุณกมล เครือคำ ตัวแทนด้านการปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์, คุณอาทิตย์ ปันธิ ผู้จัดการแผนกเนื้อ ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ด้านการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์, คุณศราวุธ ว่องไพกุล ตัวแทนด้านการเลี้ยงสัตว์อินทรีย์, คุณนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็นผู้ร่วมเสวนาเรื่อง “อนาคตสดใส ปลอดภัย รายได้ดี กับปศุสัตว์อินทรีย์” โดยมี ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี