Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
             วันที่ 26 สิงหาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และโครงการอาหารสัตว์อินทรีย์ ประจำปี 2558 โดยมี ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ. ดร.ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับเกษตรกรเทศบาลตำบลสูงเม่น ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่าม้า หมู่ 8 เทศบาลตำบลสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่