Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน
             วันที่ 18 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฯ ฝ่ายวิจัย, นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลและนายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นำทีมนักศึกษาของคณะฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโนที่ผลิตจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาฉีดพ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ภายในบริเวณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย, อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์, อาคารวุฒากาศ และอาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้