Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว
             วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ" ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี