Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
             วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอ” ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี