Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม Journal club
             วันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม Journal club (ครั้งที่ 2) เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ฝึกการนำเสนอบทความวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศ คิดวิเคราะห์ผลการวิจัยจากบทความวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับคณาจารย์ของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี