Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green office
             วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว Green office สำนักงานคณบดี ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางพรสวรรค์ เครือนวล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวจรัสศรี เหล็กสิงห์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานบริหารทรัพย์สิน กองบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, นายสรรเพ็ชร รอดพินิจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคลองลาน จ.กำแพงเพชร, อาจารย์ฐิติธร บุญเรือง อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม 2209, ห้องประชุม 2201-2 และบริเวณอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี