Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร
             วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร ภายใต้โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เรื่อง "การจัดการเลี้ยงแพะนม สู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์” ให้กับเกษตรกร โดยมี นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์”, อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย บรรยายพิเศษเรื่อง “การผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์เพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์ในระบบอินทรีย์”, คุณชญาน์วัต สว่างแจ้ง บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการการเลี้ยงแพะนม, การเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟาร์ม และการจัดการกับสินค้าเพื่อเข้าให้ตรงตามมาตรฐานสินค้าปลอดภัย” ณ บุญบูรณ์ ฟาร์ม ฟาร์มแพะนมลำปาง จ.ลำปาง