Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี