Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
             ในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ผศ.ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าชิ้นส่วนจากการตัดแต่งซากโคเนื้อและแปรรูปผลิตภัณฑ์” ณ ฟาร์มโคเนื้อซเร็นบีฟ อ.เมือง จ.สุรินทร์