Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร
             วันที่ 25 สิงหาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมปศุสัตว์อินทรีย์สัญจร ภายใต้โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ เรื่อง "การผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ สัญจรครั้งที่ 2” ให้กับเกษตรกร ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี คุณพรพรรณ สุทธิแย้ม บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกถั่วเหลืองในระบบอินทรีย์”, อ.ดร.นภารัศม์ เวชสิทธินิรภัย บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการปลูกข้าวโพดในระบบอินทรีย์”, คุณรุ่งโรจน์ มณี บรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ระบบอินทรีย์”, คุณบาล บุญก้ำ เรื่อง “การจัดการชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, คุณโยธิน นันตา บรรยายพิเศษเรื่อง “ขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตของโครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์” และเข้าศึกษาดูงานภายในฐานการเรียนรู้ต่างๆภายในชุมชน เช่น ฐานการเรียนรู้การจักสานสุ่มไก่ ฐานการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์