Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2557
             วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการวิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี