Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเสริมผงแก่นฝางในอาหารไก่ไข่และไก่เนื้อ”
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิภาณ กอหลาน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเสริมผงแก่นฝางในอาหารไก่ไข่และไก่เนื้อ” ทั้งนี้มีอาจารย์ผู้ร่วมเป็นกรรมการสอบคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. กฤดา ชูเกียรติศิริ และมีประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก