Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการสภาพแวดล้อมและอาหารในบริบทการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชน เพื่อความมั่นคงของอาหาร”
             วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 อาจารย์ยุทธนา สุนันตา และอาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเชิญจาก คณะทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “การจัดการสภาพแวดล้อมและอาหารในบริบทการเลี้ยงไก่ไข่ในชุมชน เพื่อความมั่นคงของอาหาร” ให้แก่ชาวบ้าน ณ เขตพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่