Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
             วันที่ 8 ตุลาคม 2558 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และเข้ารับการสัมภาษณ์งานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เอกพิชญ์ ชินะข่าย อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี