Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การเสนอชื่อกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2560
             วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเลือกตั้งเพื่อเสนอชื่อกรรมการประจำคณะฯ และคัดเลือกบุคลากรเพื่อเสนอชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2560 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี