Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
             วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมเรื่อง “การบรรยายและฝึกปฎิบัติด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ประจำปี 2564 โดยมี นายยุทธนา นำโน, นายบัณฑิต ธรรมธิ, นายปิติพงษ์ วลัญไชยและนายสุวิทย์ ทองอ่วมใหญ่ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี